SPRAWDŹ NASZ BLOG O PODRÓŻACH: DoZwiedzenia

Header Bg Front

Odwiedź Rewę - jedną z najpiękniejszych części polskiego morza

Niniejszy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady korzystania z Katalogu Turystycznego Visiton.pl i wszystkich katalogów lokalnych, które należą do grupy VisitON jak również wszelkich działań w nim dokonywanych – w tym wysyłanie zapytań o rezerwację poprzez formularz kontaktowy, wysyłanie pytań dotyczących oferty, przeglądanie treści strony, itp.

1. Definicje

Katalog Turystyczny DoRewy.pl – strona wirtualna katalogu z ofertami obiektów turystycznych z całej Polski (dalej nazywana Katlaogiem)

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z zasobów Katalogu

Produkt – rzecz lub usługa oferowana do sprzedaży w Katalogu

Prezentacja / Wpis – forma przedstawienia Obiektu Turystycznego zawierająca ważne informacje, takie jak informacje o sprzedawanej ofercie, dane kontaktowe, link do strony internetowej, itp.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Katalogu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Administrator/Właściciel – Michał Frątczak, prowadzący działalność gospodarczą w Bartoszycach pod adresem ul. Sadowa 6 identyfikujący się numerem NIP: 651-165-95-59

Moderator - osoba lub osoby wyznaczone przez Administratora działające w imieniu Administratora o poprawne funkcjonowanie katalogu i przestrzeganie Regulaminu. Moderator upoważniony jest do podejmowania działań związanych z kontaktem z właścicielem Prezentacji, nanoszeniem niezbędnych zmian lub modyfikowaniem Prezentacji jeśli treść w niej zawarta jest sprzeczna z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Konto – przestrzeń użytkowa dostępna wyłącznie dla osób po dokonaniu wcześniej rejestracji i logowania do Katalogu. W Koncie możliwe jest wprowadzanie i modyfikowanie swojej Prezentacji przez okres obowiązywania abonamentu uzgodnionego z Administratorem. Użytkownik upoważniony jest do posiadania jednego konta chyba, że zostały podjęte inne ustalenia z Administratorem

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Katalogu a w szczególności składania zamówień produkty, dokonywania rezerwacji, wysyłania zapytań,

2. Do korzystania z Katalogu, w tym przeglądania oferty Katalogu oraz składania zamówień i/lub zapytań dotyczących oferty niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Katalogu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Katalog jest prowadzony przez: IM-LOGIC Michał Frątczak z siedzibą w Bartoszycach (11-200) przy ul. Sadowej nr 6 nr. NIP: 651 165 95 59

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Katalogu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Katalogu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Katalogu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Katalogu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Katalogu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Katalogu z infrastrukturą techniczną Klienta oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta z Katalogiem. 

7. Przeglądanie oferty Katalogu nie wymaga rejestracji. W przypadku wyrażenia chęci zakupu oferty pakietowej (i/lub voucheru) konieczne jest dokonanie bezpłatnej rejestracji.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Katalogu (tj. założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin (przed jego ówczesnym przeczytaniem) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
Następnym krokiem będzie potwierdzenie linku weryfikacyjnego, który trafi na adres e-mail, wskazany podczas rejestracji. Kliknięcie w link weryfikacyjny będzie stanowiło zgodę na założenie konta w Katalogu.

2. Po zarejestrowaniu się w Katalogu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

§ 3 Zasady korzystania ze Katalogu

1. Logowanie do Katalogu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Katalogu

3. Administrator uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Katalogu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego, postanowienia niniejszego regulaminu, jego działalność szkodzi wizerunkowi Katalogu lub utrudnia funkcjonowanie Katalogu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Katalogu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta a dopiero w drugiej kolejności wysłania stosownej informacji, jeśli uzna to za konieczne w celu zachowania poprawnego funkcjonowania Katalogu.

4. Administrator uprawniony jest do usuwania z Katalog materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Katalogu

5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Katalog nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Katalogu i nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie lub utratę z przyczyn nieleżących po jego winie

6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Katalogu mogą być zgłaszane Administratorowi przy pomocy formularzu kontaktowego

7. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Katalogu w ramach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Katalogu

§ 4 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Katalogu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie niektórych czynności, jak np. składanie zamówień przez Klienta

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Katalogu Turystycznego Visiton.pl

3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Katalogu

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. 

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób. 

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

§ 5 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Przedsiebiorcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem Internetowym.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Informacje o ofercie zamieszczonej na stronie Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 

4. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Przedsiębiorcy statystyk swojej obecności i aktywności w Katalogu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Katalog korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Katalogu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy. 

11. Przedsiębiorca zastrzega prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Katalogu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

POLECANE MIEJSCA

noclegi w Mikołajkach

Pokoje Gościnne "Magia Smaku"

Przytulne miejsce blisko centrum miasta, choć odrobinę na uboczu. Gwarantuje ciszę i spokój a zarazem świetne dojście do kluczowych atrakcji. Jeśli interesują Cię tanie noclegi w Mikołajkach, Magia Smaku będzie idealnym rozwiązaniem na wypoczynek w krainie Tysiąca Jezior

uzdrowisko Eden w Ciechocinku

Wypoczynek w Sanatorium Eden Ciechocinek

Jedyne takie miejsce, gdzie turnusy rehabilitacyjne i lecznicze łączą się z udanym i niezapomnianym urlopem. Jako miejscowość obfitująca w świeże powietrze, niemal kompletny brak przemysłu, mnóstwo pozytywnej energii - trudno wymarzyć bardziej odpowiedniej oferty. Jeśli więc interesuje Cię wypoczynek Ciechocinek to Eden jest uzdrowiskiem, w którym znajdziesz wysoki, hotelowy standard wypoczynku połączony z wszystkimi udogodnieniami niezbędnymi dla kuracjuszy wzbogaconymi o udogodnienia takie jak własna tężnia, grota solna czy kriokomora. Koniecznie odwiedź naszą ofertę.

 

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu